لازم به ذکر است برنامه زمان بندی کارگاه های آموزشی متعاقباً اعلام خواهد شد.