دکتر محمدرضا صابری

دبیر اجرایی همایش

1348 مشهد مقدس، ایران آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی، 1365-91775


سوابق تحصیلی:

1. دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1374 2. PhD شیمی دارویی و بیوانفورماتیک از دانشگاه کاردیف انگلستان 1382

مراتب علمی:

1. مربی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1374-1378 2. استادیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1382-1387 3. دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد از 1387-1396 4. استاد گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد از 1396 تا کنون

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر حسین روغنگران خیابانی

دکتری داروسازی، رئیس اداره تحقیق و توسعه معاونت غذاودارو-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

38795046-051 داخلی : 9044


مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور تحت پوشش واحدهای کمیته اجرایی همایش

دکتر علی اصغر اسماعیل زاده

دکتری داروسازی، مدير نظارت بر مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي معاونت غذاودارو-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

38763909-051 داخلی : 9024


مسئول واحد تدارکات و امور مالی کمیته اجرایی همایش

دکتر محمد ابراهیم شوشتری

دکتری داروسازی، مدير نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذاودارو-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

38763949 -051 داخلی 9472


مسئول واحد تشریفات و روابط عمومی کمیته اجرایی همایش

دکتر علی عمادزاده

PhD آموزش سلامت، مدیر روابط عمومی-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

87136343-051


مسئول واحد سمعی و بصری کمیته اجرایی همایش

دکتر رزیتا سالاری

PhD علوم و صنایع غذایی


مسئول دبیرخانه همایش

دکتر مرضیه هراتی

دکتری داروسازی


مسئول واحد طراحی، سایت و انتشارات کمیته اجرایی همایش

دکتر انوشه معروضی

دکتری داروسازی


مسئول راه اندازی و ساماندهی صفحه فارسی سایت همایش

دکتر الهام صباغ

PhD روابط بین الملل


مسئول راه اندازی و ساماندهی صفحه انگلیسی سایت همایش

مهندس مریم ربانی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی، مسئول روابط عمومی و سایت معاونت غذاودارو-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

38049293-051 داخلی : 9293


مسئول واحد اطلاع رسانی، اخبار و روابط عمومی همایش