حجه الاسلام دکتر سیدمحمود طباطبائی

دبیر علمی همایش و دبیر علمی محور شریعت همایش


رييس نهاد رهبري دانشگاه علوم پزشكي مشهد

استادیار پایه 4 دانشکده الهیات گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدمهدی زیارت نیا

PhD بیوتکنولوژی گیاهی (گیاهان دارویی)، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی (کشت بافت گیاهی)، کارشناسی زراعت و پرورش گیاهان


دبیر علمی محور پژوهش و فناوری همایش  

رزومه انگلیسی

دکتر مصطفی سلیمی فر

PhD اقتصاد (توسعه صنعتی)، کارشناسی ارشد اقتصاد (توسعه منطقه ای)، کارشناسی اقتصاد (اقتصاد توسعه و اقتصاد سنجی)


دبیر علمی محور اقتصاد همایش  

رزومه انگلیسی