دکتر سید جواد حسینی

رئیس همایش


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی

 

معاونت سیاسی و امنیتی استان خراسان رضوی