– ویژگی و معیار غذای حلال و طیب

– اشتراک و افتراق ادیان در معیار حلال

– معیار حلیت گوشت و فرآورده های آن

– قواعد فقهی مرتبط با فرآورده های حلال

– طهارت و نجاست در فرآورده های حلال

– مسائل مستحدثه در فرآورده های حلال

– روش های نوین در تولید فرآورده های حلال

– روش های جدید در تشخیص سریع اجزاء حرام

– جایگزین افزودنی های حرام

– آثار فرآورده های حلال بر سلامت جسم و روان

– تاثیر روش های مختلف کشتار در کیفیت محصول

– تولید ترکیبات حرام در فرایند تولید محصول

– ضوابط و مقررات تولید، عرضه، صادرات و واردات

– شیوه های برندسازی

– صادرات و واردات

– زنجیره تأمین

– فرهنگ سازی مصرف فرآورده های حلال

– اقتصاد مقاومتی